Pathumthani Grand Sale 2017” ครั้งที่ 2 มหกรรมผัก ผลไมห้ลากรส ณ บริเวณลานจอดรถ หน้าอาคารผลไม้ฤดูกาล ตลาดไท จังหวัดปทุมธานี

 

    วันที่ 17 พฤศจิกายน  2560  เวลา 17.00 น. นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่า ราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดงาน “Pathumthani Grand Sale 2017ครั้งที่ 2 ภายใต้ชื่องาน มหกรรมผัก ผลไม้หลากรส ปทุมธานี แกรนด์เซลล์ 2017”  ณ บริเวณลานจอดรถ หน้าอาคารผลไม้ฤดูกาล ตลาดไท อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยจังหวัดปทุมธานี โดยส านักงานพาณิชย์จังหวัด ปทุมธานี  นางชไมพร  ขวัญทอง พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี  ได้กล่าวว่า  กิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรม การขับเคลื่อนการจัดงานมหกรรมส่งเสริมศักยภาพตลาดสดน่าซื้อปทุมธานี  ตามโครงการเพิ่ม ศักยภาพการผลิต การตลาด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนภาคการเกษตร ซึ่งกระทรวงพาณิชย์มีนโยบาย ส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นและการท่องเที่ยว สร้างโอกาสและช่องทางการกระจายสินค้า พัฒนา ผู้ประกอบการในพื้นที่ การพัฒนาตลาดต่างๆ เป็นช่องทางในการกระจายสินค้า เป็นกลไกส าคัญในการ เชื่อมโยงภาคการท่องเที่ยว ภายใต้นโยบายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งให้ความส าคัญกับการสร้างความ เข้มแข็งจากเศรษฐกิจภายในประเทศ (Local Economy) เป็นแหล่งรองรับและกระจายสินค้า เป็นที่ ต้องการของผู้บริโภค เพื่อสร้างรายได้เข้าประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินการในการ ส่งเสริมและพัฒนาตลาด สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศตามนโยบายรัฐบาล

  

   เนื่องด้วยจังหวัดปทุมธานีเป็นพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางทางการค้าที่ส าคัญ ทั้งเป็นศูนย์กลาง   การจ าหน่ายสินค้าเกษตร ผลไม้ ในระดับอาเซียนแล้วยังเป็นที่ตั้งของศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ห้างค้าส่ง     ค้าปลีกตลอดจนตลาดหลากหลายรูปแบบจ านวนมาก แต่ด้วยความเป็นเมืองใหญ่และใกล้กับ กรุงเทพมหานคร   ท าให้ตลาดหรือแหล่งค้าขายในจังหวัดปทุมธานี ยังไม่มีการประชาสัมพันธ์จุดเด่นหรือ ศักยภาพของตนเองที่โดดเด่นในวงกว้าง ประกอบกับปัจจุบันผู้บริโภคส่วนหนึ่งให้ความส าคัญกับตลาด หรือแหล่งค้าขายที่สะดวกสบาย มีรสนิยมที่แตกต่างจากเดิม จึงหันไปจับจ่ายใช้สอยในห้างสรรพสินค้า สมัยใหม่ 

   กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมจุดเด่นของสินค้าและบริการของตลาดการ พัฒนาศักยภาพตลาด ส่งผลให้เกิดการยกระดับตลาดสู่การเป็นศูนย์กลางทางการค้าที่มีศักยภาพ  สร้าง ความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวในคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการของตลาดใน พื้นที่จังหวัดปทุมธานีที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 20 ตลาดให้มีการท างานแบบบูรณาการ ไม่ว่าจะเป็น ภาครัฐกับรัฐ หรือรัฐกับเอกชนก็ตาม  เป็นการท างานที่ท าให้เกิดมิติใหม่ ดังเช่น การยกระดับการค้าใน ระดับ Local การดึงศักยภาพของ ตลาดสด ตลาดชุมชน ขึ้นมาแสดงให้ผู้บริโภคได้รู้จัก ได้สัมผัสกับสิ่งที่ ผู้บริโภคยังไม่เคยรู้มาก่อน โดยในกิจกรรมครั้งนี้เป็นหนึ่งกิจกรรมของโครงการตลาดสดน่าซื้อ ส านักงานฯ ได้ยก 20 ตลาดเข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นการน าร่องการสร้างศักยภาพของตลาดสดในจังหวัดปทุมธานี และเป็นครั้งแรกที่มีการรวมตัวของตลาดมากที่สุด เป็นการน าสินค้าเด่นของแต่ละตลาดมาแสดงและ จ าหน่าย ถือเป็นนิมิตรหมายอันดีที่ ทุกตลาดในโครงการจะได้แสดงศักยภาพ และเชิญชวนให้นักท่องเที่ยว ผู้บริโภค ได้รู้จัก กับตลาดของตัวเอง ผ่านการจัดงานมหกรรมแสดงและจ าหน่ายสินค้าในครั้งที่ 2 นี้ จาก ทั้งหมด 4 ครั้ง ภายใต้แนวคิด มหกรรมผัก ผลไม้หลากรส ปทุมธานี แกรนด์เซลล์ 2017ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2560 รวม ๓ วัน ณ บริเวณลานจอดรถหน้าอาคารผลไม้ฤดูกาล ตลาดไท อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จ านวนกว่า 80 คูหา กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงและจ าหน่ายสินค้าเด่นของตลาด อาทิเช่น   - ส้ม, สับปะรด จากตลาดไท - ผัดไทคาวบอย, ไข่เยี่ยวม้าเจ็ดสี จากตลาดไอยรา  - หมูสะเต๊ะ, ข้าวมันไก่ จากตลาดริมน้ า วัดนังฯ - ไส้อั่ว, ผลไม้แช่อิ่ม จากตลาดสี่มุมเมือง - เป็ดย่าง, เป็ดพะโล้ จากตลาดรังสิต  - แซ่บไมค์, น้ าพริกคู่ครัวไทย จากตลาดสะพานแดง ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม จัดโปรโมชั่นสินค้านาทีทอง การเล่นเกมส์ ชิงรางวัล และการเจรจาธุรกิจการค้า อีกด้วย

   และกิจกรรมครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่ตลาดไอยรา ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2560 หาก ท่านใดสนใจ สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ http://www.taladpathum.com นอกจากนี้ ยัง สามารถติดตาม รายละเอียดข่าวสารการประชาสัมพันธ์และร่วมเล่นเกมชิงรางวัลกับ Facebook FanPage “ตลาดป้าทุม ”https://www.facebook.com/taladpathum ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปปทุมธานีวันนี้
Pathumthani © Rangsitcity 2018


จัดทำโดย รังสิตซิตี้ดอทคอม  ที่ตั้ง ม.3 ถ.ปทุม-รังสิต ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000