รมช.เกษตรฯ ตรวจเยี่ยมงานควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ปทุมธานี และอยุธยา ตั้งเป้าให้ไทยปลอดโรคพิษนี้่ภายในปี พ.ศ.2563

 

รมช.เกษตรฯ ตรวจเยี่ยมงานควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ปทุมธานี และอยุธยา ตั้งเป้าให้ไทยปลอดโรคพิษนี้่ภายในปี พ.ศ.2563

นายลักษณ์ วจนานวัช รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายในการเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีเป้าหมายที่จะทำให้ประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้าภายในปี พ.ศ.2563 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พ.ศ. 2560 - 2563 จะต้องไม่พบโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์และผู้ป่วยติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า โดยการดำเนินการดังกล่าว จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อการดำเนินการตามมาตรการอย่างเข้มแข็งและสร้างจิตสำนึกในการเลี้ยงสัตว์แก่ประชาชน ซึ่งจะมีการดำเนินงานตามโครงการและมาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อควบคุมโรค และหยุดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในทุกพื้นที่ที่เกิดโรคอย่างมีประสิทธิภาพ

นายลักษณ์ กล่าวต่อว่า สถานการณ์ของโรคในปัจจุบันไม่รุนแรงเท่าปี 2559 และ 2560 ประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นจำนวนมากในขณะนี้ เป็นผลมาจากที่กรมปศุสัตว์มีการเร่งรัดสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 อย่างจริงจัง เพื่อให้โรคสงบอย่างรวดเร็ว ซึ่งเจตนารมณ์ของกฎหมายไม่ให้เกิดโรคระบาด หากเกิดโรคต้องทำให้สงบอย่างรวดเร็ว ไม่ให้แพร่กระจายไปที่อื่น ซึ่งต้องดำเนินการตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 โดยประกาศเขตโรคระบาด รัศมี 5 กม. ให้มีการสำรวจสุนัข-แมวในรัศมี 5 กม. ให้ได้ 100% และดำเนินการฉีดวัคซีนให้ได้ 100% สั่งกักสัตว์ที่มีเจ้าของห้ามออกนอกบริเวณบ้าน ยกเว้นได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ หากพบสัตว์เป็นโรคหรือสัตว์สัมผัสกับสัตว์ป่วยหรือสงสัยว่าเป็นโรค เจ้าหน้าที่มีอำนาจในการทำลายสัตว์ทันที ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 12 มีนาคม 2561 มีจังหวัดประกาศพื้นที่เขตโรคระบาดชั่วคราว 37 จังหวัด และขณะนี้คงเหลือประกาศ 26 จังหวัด ซึ่งบางจังหวัดมีเพียง 1 จุด บางจังหวัดมีเพียง 2 - 3 จุด (1 จุดมีรัศมี 5 กม.) โดยที่จังหวัดที่มีประกาศ 1 จุด มีจำนวน 8 จังหวัด จังหวัดที่มีประกาศ 2 จุด มีจำนวน 11 จังหวัด จังหวัดที่มีประกาศ 3 จุด มีจำนวน 3 จังหวัด และจังหวัดที่มีประกาศมากกว่า 3 จุด มีจำนวน 4 จังหวัด ซึ่งประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวมีอายุ 30 วันนับตั้งแต่วันประกาศ โดยไม่มีโรคระบาดเกิดขึ้นอีก

ด้านนายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีนี้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามีเพียงพอต่อการสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชน โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตั้งงบประมาณ 311 ล้านบาท เป็นค่าวัคซีน พร้อมอุปกรณ์ และงบประมาณ 60 ล้านบาท เป็นค่าดำเนินการสำรวจสัตว์สุนัข-แมว ปีละ 2 ครั้ง ส่วนกรมปศุสัตว์จัดซื้อวัคซีน 1 ล้านโด๊ส เพื่อนำไปใช้ในการควบคุมโรคในพื้นที่เกิดโรคและจุดเสี่ยง และที่สำคัญ ประชาชนหรือเจ้าของสัตว์เลี้ยง สามารถพาสุนัขและแมวไปที่สถานพยาบาลสัตว์ได้ ซึ่งทั้งประเทศมี 2,300 แห่ง และสามารถฉีดวัคซีนได้ 700,000 ตัว/ปีปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ที่พร้อมจะดำเนินการให้ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าอยู่หลายจังหวัด ซึ่งเป็นไปตามหลักคำนิยามจากองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ หรือ OIE (Office International des Epizooties) โดยแบ่งเป็นจังหวัดสีเขียว หมายถึง จังหวัดที่ไม่พบการเกิดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี ปัจจุบันมีทั้งสิ้น 21 จังหวัด จังหวัดสีเหลือง หมายถึง จังหวัดที่พบการเกิดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าเฉพาะในสัตว์ ในระยะเวลา 2 ปี ปัจจุบันมีทั้งสิ้น 42 จังหวัด และจังหวัดสีแดง หมายถึง จังหวัดที่พบการเกิดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์ ในระยะเวลา 2 ปี ปัจจุบันมีทั้งสิ้น 14 จังหวัด ซึ่งอยู่ระหว่างที่กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมปศุสัตว์เร่งรัดกำจัดโรคอย่างเข้มข้นในขณะนี้

 

แหล่งข่าว ไทยรัฐปทุมธานีวันนี้
Pathumthani © Rangsitcity 2018


จัดทำโดย รังสิตซิตี้ดอทคอม  ที่ตั้ง ม.3 ถ.ปทุม-รังสิต ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000