ขอเชิญประชาชนที่อยู่ในจังหวัดปทุมธานีทุกท่าน ร่วมกิจกรรมสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562

 

ขอเชิญประชาชนที่อยู่ในจังหวัดปทุมธานีทุกท่าน ร่วมกิจกรรมสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 ในวันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตามสถานที่จัดกิจกรรม ณ วัด ศาสนสถาน และสถานที่ใกล้บ้านท่าน 

สถานที่สวดมนต์ข้ามปีในจังหวัดปทุมธานี ,วัดเขียนเขต พระอารามหลวง , วัดปัญญานันทาราม , วัดสายไหม , วัดโบสถ์ , วัดสามโคก , วัดมูลจินดาราม , ยุวพุทธิกสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ , องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม , สมาคมวัฒนธรรมเพื่อความดีสากล และณ วัด ศาสนสถาน และสถานที่ใกล้บ้านท่าน 


ด้วยกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศาสนา ได้ดำเนินการตามนโยบายการบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆในการจัดกิจกรรม"สวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พ.ศ.2562"ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการนำศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และความเป็นไทยมาสร้างสรรค์สังคมให้ธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ให้คงอยู่คู่สังคมไทยอย่างมั่นคงและ เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ โดยเชิญชวนประชาชนทุกพื้นที่รักษาศีล เจริญภาวนา ปฏิบัติธรรมและสวดมนต์เป็นสิริมงคลให้ประเทศไทย ครอบครัวและตนเอง ตลอดจนเป็นแรงจูงใจให้ประชาชนลด ละ เลิกอบายมุขในช่วงเทศกาลปีใหม่

นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี เผยว่า ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) รับทราบกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2562 เพื่อส่งมอบความสุขให้แก่ประชาชนในมิติทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม นำเสนอ และข้อสั่งการของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรื่อง การจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2562 ให้แก่ประชาชนเหมือนทุกปีที่ผ่านมาและมหาเถรสมาคม มีมติเห็นชอบให้คณะสงฆ์ทั่วประเทศ จัดโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ร่วมลด ละ เลิก อบายมุขทั้งปวง โดยพร้อมเพรียงกัน สมาทานศีลสวดมนต์และเจริญจิตตภาวนา ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งจะเป็นมงคลแก่ตนเอง ครอบครัว และสังคม

สำหรับการจัดกิจกรรมสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 ในส่วนของจังหวัดปทุมธานี ได้กำหนดกิจกรรม ณ พระอุโบสถวัดเขียนเขต(พระอารามหลวง) อำเภอธัญบุรี วัดโบสถ์ อำเภอสามโคก วัดชินวรารามวรวิหาร อำเภอเมืองปทุมธานี ในวันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไปจึงขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พุทธศาสนิกชน นักเรียน นักศึกษา ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ ร่วมกิจกรรม "สวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พ.ศ.2562" เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 และจะมีพิธีทำบุญตักบาตร ในวันที่ 1 มกราคม 2562เพื่อเป็นมงคลแก่ชีวิต ครอบครัวและสังคมต่อไป
 
 
 
 ปทุมธานีวันนี้
Pathumthani © Rangsitcity 2018


จัดทำโดย รังสิตซิตี้ดอทคอม  ที่ตั้ง ม.3 ถ.ปทุม-รังสิต ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000