โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมรังสิต-ปทุมธานี-บรรจบวงแหวนตะวันตก และสะพานปทุมธานี 3

โครงการก่อสร้างถนนเชื่อม รังสิต-ปทุมธานี-บรรจบวงแหวนตะวันตก และสะพานปทุมธานี 3

ความเป็นมาของโครงการ
           การขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วส่งผลให้พื้นที่ปริมณฑลโดยรอบกรุงเทพมหานคร ต้องเผชิญกับปัญหาการจราจรติดขัด ทำความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในระดับที่รุนแรงขึ้นโดยลำดับ ซึ่งหน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้พยายามร่วมกันแก้ไขปัญหาการจราจรให้มีสภาพที่ดีขึ้น ดังเช่นผลการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาและบูรณาการโครงข่ายถนน สะพานข้ามแม่น้ำและการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) มีข้อเสนอแนะให้มีการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณจังหวัดปทุมธานี เพิ่มอีก 1 แห่ง ในช่วงระหว่างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีอยู่เดิม 2 แห่ง เพื่อการย่นระยะทาง เพิ่มเส้นทางเลือกในการเดินทาง และช่วยแบ่งเบาภาระการจราจร กรมทางหลวงจึงเห็นควรมีการก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่ และเพิ่มจุดตัดสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา แต่เนื่องจากทางหลวงโครงการนี้เป็นแนวทางใหม่ จึงอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่
 

           ดังนั้น กรมทางหลวง จึงได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท เอพซิลอน จำกัด บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท วี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางหลวงแนวใหม่เชื่อมรังสิต-ปทุมธานี-บรรจบวงแหวนตะวันตก เพื่อคัดเลือกแนวเส้นทางและรูปแบบการก่อสร้างที่เหมาะสม มีการใช้ทรัพยากรของประเทศที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งเพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดต่อประชาชน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในโครงการนี้ จึงได้กำหนดให้มีการดำเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนตลอดระยะเวลาการศึกษา
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อศึกษาคัดเลือกแนวเส้นทางและรูปแบบการก่อสร้างที่เหมาะสมในการก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่เชื่อมรังสิต–ปทุมธานี–บรรจบวงแหวนตะวันตก รวมการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
เพื่อศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจและวิศวกรรม
เพื่อศึกษา รวมรวม วิเคราะห์สภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน และดำเนินการประเมินผลกระทบทางสังคม และสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากการพัฒนาโครงการ พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกัน แก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มาตรการในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง แผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการ รวมทั้ง สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน เจ้าหน้าที่ภาครัฐ องค์กรเอกชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 

การขยายโครงข่ายถนนแนวใหม่เชื่อม รังสิต-ปทุมธานี-บรรจบวงแหวนตะวันตก รองรับการขยายตัวของจังหวัด ปทุมธานี และพื้นที่โดยรอบ
เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่ และขยายเส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน สำหรับพื้นที่ถูกปิดล้อมด้านการจราจรขนาดใหญ่
เสริมสร้างโครงข่ายคมนาคมขนส่งระหว่าง สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตจังหวัดปทุมธานี ต่อเชื่อมกับโครงข่ายทางหลวงและถนนสายหลักอย่างเป็นระบบ

ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาดำเนินงานรวม 12 เดือน นับตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2556 สิ้นสุดวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2557
 

พื้นที่โครงการ
แนวเส้นทางหลวงแห่งใหม่นี้ จะมีจุดเริ่มต้นโครงการที่บริเวณ อำเภอลาดหลุมแก้ว ใกล้ทางแยกนพวงศ์ และมีจุดสิ้นสุดโครงการที่บริเวณใกล้ทางแยกบ้านกลาง กับทางแยกเทคโนปทุมธานี แนวเส้นทางพาดผ่านข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ไปด้านฝั่งตะวันตก ผ่านถนนวงแหวนตะวันตก (ทางหลวงหมายเลข 9) ผ่านถนนราชพฤกษ์ส่วนต่อขยาย มาบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 346 ฝั่งตะวันออกแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณระหว่างทางแยกบ้านกลาง และทางแยกเทคโนปทุมธานี ระยะทางรวมประมาณ 16 กิโลเมตร ในการศึกษาได้แบ่งพื้นที่ศึกษาออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 บริเวณทางแยกนพวงศ์ (ทางหลวงหมายเลข 346) ถึงถนนวงแหวนรอบนอกตะวันตก (ทางหลวงหมายเลข 9) ตอนที่ 2 ถนนราชพฤกษ์ส่วนต่อขยาย ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ถึงจุดเชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข 346 และ 347
การทบทวนการศึกษาและแผนพัฒนาที่เกี่ยวข้อง

การทบทวนงานศึกษาเดิมของกรมทางหลวงและงานศึกษาของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และนโยบาย โดยดำเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ และวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของแต่ละแผนเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการศึกษานี้ รวมถึงการทบทวนแผนงานโครงการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาแผนงานโครงการต่าง ๆ ของการขนส่งรูปแบบอื่น ๆ รวมทั้งศึกษาและวิเคราะห์แผนปฏิบัติการโลจิสติกส์ของกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานในสังกัด

การศึกษาด้านเศรษฐกิจและสังคม
ศึกษา สำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่ที่จะต้องทำการศึกษาทั้งระดับชาติ ระดับภาค ระดับจังหวัด และในพื้นที่อิทธิพลของโครงการ รวมถึงศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงอื่นที่จะมีผลต่อการจราจรในอนาคต

การศึกษาทางเลือกและรูปแบบการโครงการ
ดำเนินการทบทวนข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลรายละเอียดเส้นทางปัจจุบัน อุปสรรค และข้อจำกัดทางด้านกายภาพและด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น และพิจารณาปัจจัยด้านต่างๆ ตลอดแนวเส้นทางโครงการ เพื่อนำมาพิจารณาสรุปแนวทางเลือกและรูปแบบโครงการที่เหมาะสมที่สุด และศึกษาเปรียบเทียบทั้งด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ จะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนมาประกอบพิจารณา

การศึกษาด้านการจราจรและขนส่ง
การสำรวจ เก็บข้อมูลปริมาณจราจรและวิเคราะห์สภาพการจราจรขนส่งในปัจจุบัน รวมทั้งพยากรณ์แนวโน้มการจราจรและรูปแบบการขนส่งในอนาคตและการศึกษาและจัดทำแบบจำลองด้านการจราจร (Traffic Model) ตลอดจนการพยากรณ์ปริมาณการจราจรในอนาคตตลอดอายุโครงการ

การศึกษาด้านวิศวกรรม 
ดำเนินการสำรวจแนวเส้นทางโครงการ งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินของโครงการ การสำรวจวิเคราะห์สภาพธรณีวิทยา การออกแบบเบื้องต้น การคำนวณปริมาณงานก่อสร้างและประมาณราคา และการประมาณค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและงานระบบอื่น ๆ จะประเมินค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาทาง สะพาน และระบบงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเวนคืนที่ดิน ค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม ค่าจ้างควบคุมงาน ค่าจ้างสำรวจและออกแบบ เป็นต้น ตลอดอายุการวิเคราะห์โครงการ

การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 
ดำเนินการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการซึ่งจะดำเนินการให้สอดคล้องกับ “แนวทางในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการทางหลวง ของกรมทางหลวง และแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมประเภทโครงการคมนาคมทางบก ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยครอบคลุมทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต

การมีส่วนร่วมของประชาชน 
กรมทางหลวง ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์โครงการ จึงจัดให้มีกิจกรรมด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการอย่างครบถ้วน และถูกต้อง รวมทั้งเพื่อรับทราบความคิดเห็นและได้มีโอกาสแสดงทัศนะ ข้อเสนอแนะ และแสวงหาทางเลือกที่เหมาะสมร่วมกันของประชาชน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน และองค์กรต่างๆ ในพื้นที่ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการ โดยมีทั้งกิจกรรมการเข้าพบหารือ การสนทนากลุ่มย่อย และการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

การศึกษาวิเคราะห์โครงการด้านเศรษฐกิจ 
ดำเนินการประเมินเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ การประเมินผลประโยชน์ ทั้งผลประโยชน์ทางตรงและผลประโยชน์ทางอ้อมของโครงการ และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าด้านเศรษฐกิจ โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ของโครงการ

การประชาสัมพันธ์
กรมทางหลวง มีแผนจัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อโครงการ จำนวน 3 ครั้ง

ครั้งที่ 1 เพื่อนำเสนอข้อมูลของโครงการ อันจะนำมาใช้พิจารณาประกอบการศึกษาของโครงการ
ครั้งที่ 2 เพื่อนำเสนอผลสรุปการคัดเลือกแนวเส้นทางและรูปแบบที่เหมาะสมของโครงการ
ครั้งที่ 3 เพื่อนำเสนอผลการศึกษาทั้งหมดของโครงการในทุกด้าน

ข้อคิดเห็นและข้อห่วงกังวลที่ได้รับ จะนำมาพิจารณาประกอบการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีความครบถ้วนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ กรมทางหลวง จะดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อมวลชน และสื่อต่างๆ เช่น แผ่นพับ เว็บไซต์ วีดิทัศน์ และบอร์ดนิทรรศการประกอบการประชุม เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการ

การศึกษาแผนดำเนินงานและงบประมาณโครงการ 
ดำเนินการจัดทำแผนดำเนินโครงการในแต่ละขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการและงบประมาณ

การดำเนินงานในปัจจุบัน
โครงการได้ดำเนินการปรึกษาหารือก่อนการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1) และประชาสัมพันธ์การประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การพบปะแบบไม่เป็นทางการรายบุคคล/รายกลุ่ม ดำเนินการในช่วงวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2556 เพื่อแนะนำตัว แนะนำโครงการ และหารือเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน และงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนกับปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ปลัดอำเภอเมืองปทุมธานี ปลัดอำเภอลาดหลุมแก้ว รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปทุมธานีและรองปลัดเทศบาลเมืองปทุมธานี รองปลัดเทศบาลตำบลระแหง นายกเทศมนตรีตำบลคลองพระอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าไม้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระแหง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหลุมแก้วและเลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหลุมแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบางเดื่อ รองปลัดเทศบาลตำบลบางเดื่อและกองช่าง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลบางหลวง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลางและผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลบ้านกลาง 

แหล่งข้อมูล http://pathum3-bridge.com/
 เรื่องน่าสนใจ

ศูนย์บริการภาครัฐครบวรจร จังหวัดปทุมธานี
เนรมิตพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าถวาย "ในหลวง" บริเวณเทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานีสร้างหอบัวเฉลิมพระเกียรติฯ 60 พรรษา
สดุดี โค้ชแต๊ก ชายผู้ทระนง บนถนนสายลูกหนัง
ยักษ์ค้าปลีกกางแผนรบชิง"รังสิต" เซ็นทรัลทุ่ม1.3หมื่นล.จัดทัพใหญ่ปั้น"The M"เขย่า
เกาะติดรถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต ดีเลย์ 2 ปี จะเสร็จในปี 2562 จากเดิมปี 2560
3 บิ๊กแบรนด์ ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ย่านรังสิต
พญาไทเปาโล เปิดเกมรุกปักธงย่านรังสิตเช่าที่ดินงามตระกูลหวั่งหลี ผุด ร.พ.150 เตียงติดฟิวเจอร์
เมืองไทยพร้อมหรือยังสถานบำบัด เด็กติดเน็ต ติดเกมส์ออนไลน์
ไล่ทุบซากตอม่อ "โฮปเวลล์" รับรถไฟฟ้าสายใหม่ "บางซื่อ-รังสิต"
'บ้านร้างเมืองเอก'ทำชาวบ้านระอาเสียงมอเตอร์ไซค์วัยรุ่นลองของ
รวมแบบการ์ดปีใหม่อวยพร 2014
ธุรกิจซีเคียวริตี้เมืองปทุมงานล้นมือ ผู้ประกอบการโอดรปภ.หายากทุ่มเพิ่มค่าจ้าง 500
สถิติอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2556 ทั่วประเทศ
บทสวดมนต์ข้ามปี
ความเป็นมาการสร้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย article
แม่พิมพ์ของชาติวัย 71ปี สะสมภาพ "ในหลวง" มากว่า 40 ปี ลาดหลุมแก้ว
พอล วิลเลียม วอล์กเกอร์ article
คุณภาพชีวิตประชากรเด็กปทุมธานี
เป็นทาสกันตลอดชีวิต พ่อแม่เป็นทาสแล้ว ลูกที่เกิดจากพ่อแม่ที่เป็นทาสก็ตกเป็นทาสอีกต่อ ๆ กันเรื่อยไป
วงล้อฟอลเคิร์ก เป็นลิฟต์เรือ ที่ตั้งชื่อตามเมือง Falkirk ในสกอตแลนด์
ออสเตรีย จัดการน้ำท่วมขั้นเทพ แม้จะท่วมสูงสุดในรอบ 10 ปีก็ไม่หวั่นก่อนหน้า1ถัดไป

ความคิดเห็นที่ 1 (146785)
avatar
อรอนงค์ สิงห์อินทร์

 อยากทราบว่า ได้ถามความคิดเห็นของประชาชนทั่วถึงหรือไม่ค่ะ ถามแค่ประธานชุมชนเพียงพอหรือเปล่าค่ะกับข้อมูล เพราะอยากให้เข้าถึงประชาชนค่ะ ว่าเดือดร้อนหรือไม่ ถ้าหากโดน เวรคืนที่ เนื่องจากเงินที่จะชดเชยให้กับประชาชนเพียงพอแต่อการไปหาที่อยู่ใหม่หรือไม่ ตอนนี้เครียดมากค่ะ เพราะได้ข่าวว่าโดนพื้นที่แถวบ้าน ถ้าหากโดนจริงคงเดือดร้อนมากนะค่ะ เพราะชุมชนที่อยู่อากาศดี ธรรมชาติยังมีให้ชื่นชม แต่ต้องมาย้ายไปอยู่มีแต่พื้นคอนกรีต ไม่มีพื้นดินเลยก็ไม่ไหวค่ะ ทางคมนาคมก็สะดวกอยู่แล้ว การจับจ่ายใช้สอยก็สะดวกสบาย ในการเดินทาง ถ้าเป็นไปได้ ไม่อยากให้มีโครงการนี้เลยค่ะ บอกเลยค่ะ ว่าชุมชนสุขใจพัฒนา อยากให้ช่วยพิจารณาใหม่อีกครั้งค่ะ ขอบคุณค่ะ ตอนนี้หมู่บ้านหลังเดี่ยว ก็หลังประมาณสามล้านได้นะค่ะ ถ้าบ้านมีสองหลัง ก็คงต้องหาซื้อบ้านสองหลัง 6 ล้านบาทแล้วค่ะ สามารถจ่ายให้ประชาชนได้มั้ยค่ะ เพราะถ้าน้อยกว่านี้ อยากถามว่าประชาชนจะทำยังไงดีค่ะ เดือดร้อนนะค่ะ ต้องไปกู้หนี้ยืมสินกันนะค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น อรอนงค์ สิงห์อินทร์ (aaeonanong-dot-s-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-06-17 22:30:37 IP : 1.46.230.236


ความคิดเห็นที่ 2 (146786)
avatar
อรอนงค์ สิงห์อินทร์

 อยากทราบว่า ได้ถามความคิดเห็นของประชาชนทั่วถึงหรือไม่ค่ะ ถามแค่ประธานชุมชนเพียงพอหรือเปล่าค่ะกับข้อมูล เพราะอยากให้เข้าถึงประชาชนค่ะ ว่าเดือดร้อนหรือไม่ ถ้าหากโดน เวรคืนที่ เนื่องจากเงินที่จะชดเชยให้กับประชาชนเพียงพอแต่อการไปหาที่อยู่ใหม่หรือไม่ ตอนนี้เครียดมากค่ะ เพราะได้ข่าวว่าโดนพื้นที่แถวบ้าน ถ้าหากโดนจริงคงเดือดร้อนมากนะค่ะ เพราะชุมชนที่อยู่อากาศดี ธรรมชาติยังมีให้ชื่นชม แต่ต้องมาย้ายไปอยู่มีแต่พื้นคอนกรีต ไม่มีพื้นดินเลยก็ไม่ไหวค่ะ ทางคมนาคมก็สะดวกอยู่แล้ว การจับจ่ายใช้สอยก็สะดวกสบาย ในการเดินทาง ถ้าเป็นไปได้ ไม่อยากให้มีโครงการนี้เลยค่ะ บอกเลยค่ะ ว่าชุมชนสุขใจพัฒนา อยากให้ช่วยพิจารณาใหม่อีกครั้งค่ะ ขอบคุณค่ะ ตอนนี้หมู่บ้านหลังเดี่ยว ก็หลังประมาณสามล้านได้นะค่ะ ถ้าบ้านมีสองหลัง ก็คงต้องหาซื้อบ้านสองหลัง 6 ล้านบาทแล้วค่ะ สามารถจ่ายให้ประชาชนได้มั้ยค่ะ เพราะถ้าน้อยกว่านี้ อยากถามว่าประชาชนจะทำยังไงดีค่ะ เดือดร้อนนะค่ะ ต้องไปกู้หนี้ยืมสินกันนะค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น อรอนงค์ สิงห์อินทร์ (aaeonanong-dot-s-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-06-17 22:31:31 IP : 1.46.230.236


ความคิดเห็นที่ 3 (146814)
avatar
รุจิรา สังขะเลิศ

 เท่าที่รู้จะใกล้วัดด้วยใช่มั้ยค่ะ มันเหมาะสมแล้วหรอค่ะ ที่จะมาสร้างใกล้โบราณสถาน น่าจะหลีกเลี้ยงนะค่ะ ทำไมหลีกเลี่ยงโรงงานที่มีที่ว่างๆแล้วมาลงใกล้วัดค่ะ ไม่เข้าใจเลย ว่าพิจารณาจากอะไร อยากให้คิดใหม่ค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น รุจิรา สังขะเลิศ วันที่ตอบ 2014-06-23 20:11:34 IP : 1.10.192.17


ความคิดเห็นที่ 4 (146858)
avatar
สมทรง ผลพิบูลย์

อยากทราบว่าตอนนี้ผลสรุปการคัดเลือกแนวเส้นทางได้ดำเนินการคัดเลือกหรือยังค่ะถ้าเป็นไปได้ไม่อยากให้มีโครงการนี้เกิดขึ้นความเจริญทางป่าคอนกรีตเอามาแลกกับทุ่งนาป่าสีเขียวไม่สมควร ทุกวันนี้ก็เริ่มแย่แล้วโรงงานปล่อยให้เกิดมากมาย น้ำก็เน่า ตอนนี้แถบยังมีน้ำกล่อยปลูกข้าว และต้นไม้ไม่ดี บ้างก็ตายเป็นไร่ ๆ ผู้นำชุมชนไม่เห็นมีส่วนดูแลรักษา ปล่อยให้ขุดบ่อดินทำลายดินพังทลาย ส่วนมากผู้นำนั่นแหละมีธุรกิจขุดขาย รับถมที่ ถนนก็พัง สอบถามแต่ผู้นำเขาก็เห็นชอบอยู่แล้ว บ้านเขาไม่โดนผลกระทบนี้

ผู้แสดงความคิดเห็น สมทรง ผลพิบูลย์ วันที่ตอบ 2014-07-02 11:43:31 IP : 192.168.0.232


ความคิดเห็นที่ 5 (146876)
avatar
บุญเสริม อยู่ยั่งยืน

ในการสอบถามความคิดเห็น  จริง ๆ แล้วควรจะสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนผู้ที่มีผลกระทบมากกว่าผู้นำชุมชน เพราะความเดือดร้อนและความยากลำบากในการใช้ชีวิตประจำวันอยู่ที่ประชาชนไม่ใช่ผู้นำชุมชน การถูกเวรคืนที่ดิน ที่อยู่อาศัย ไม่ใช่เรื่องที่น่าดีใจสำหรัับผู้ที่มีผลกระทบเลย  มันเป็นเรื่องที่เศร้าใจมากกว่า แค่รู้ว่าโครงการจะเข้ามามีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตที่เป็นอยู่ก็สร้างความเครียดให้มิใช่น้อย  สภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ของเขตอำเภอลาดหลุมแก้วขณะนี้ยังมีพื้นที่สีเขียวซึ่งเป็นความงานตามธรรมชาติ ท้องทุ่งนาเขียวขจีเต็มไปหมด ประชาชนส่วนใหญ่ก็ประกอบอาชีพทำนาเป็นหลัก ความรู้การศึกษาของคนรุ่นเก่าก็ไม่มีมากมายพอที่จะไปหาอาชีพอื่นได้ทำกินอีกทั้งอายุก็มาก การหางานทำก็ลำบาก ถ้าหากการสร้างถนนเข้ามามีส่วนกระทบกระเทือนต่อการทำอาชีพเกษตรกร ท่านคิืดว่ามันทุกข์ใจมากไหมคะ ซึ่งจริง ๆ แล้วขณะนี้ถนนที่มีอยู่ก็สะดวกสบายสามารถเดินทางได้อย่างสบายแล้ว ดิฉันเห็นว่าเราน่าจะอนุรักษ์ความเป็นธรรมชาติของต้นไม้ ของความเป็นชนบทเอาไว้บ้างก็ดีนะคะ ถนนคอนกรีดเมืองคอรกรีดมีมากแล้วคะ เห็นใจคนรากหญ้าบ้างเถอะคะ จากความรู้สึกไม่อยากให้มีโครงการนี้เลยคะ  สงสารคนชนบทที่ต้องถูกรื้อถอนบ้านซึ่งเป็นถิ่นที่อาศัยอยู่มานาน สงสารคนที่มีผลกระทบต่อผืนนาที่ทำและยึดเป็นอาชีพหลัก ซึ่งเงินเวรคืนไม่สามารถชดเชยความรู้สึกทางด้านจิตใจของพวกเขาได้เลย ใครไม่โดนก็คงไม่รู้ท่านว่าจริงไหมคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น บุญเสริม อยู่ยั่งยืน วันที่ตอบ 2014-07-06 12:20:14 IP : 124.122.199.248


ความคิดเห็นที่ 6 (146963)
avatar
รุ่งทิวา

เราอยู่ในพื้นที่เองเพิ่งรับทราบเรื่องนี้วันนี้เอง แล้วบอกว่าเดือนหน้านี้สิ้นสุดการศึกษาโครงการ ชาวบ้านเดือดร้อนนะ

ผู้แสดงความคิดเห็น รุ่งทิวา วันที่ตอบ 2014-08-15 14:28:00 IP : 171.96.244.75


ความคิดเห็นที่ 7 (146969)
avatar
รัตนา

 มีทั้งบ้าน มีทั้งที่ดินที่อยู่ในจุดเสี่ยง แต่ไม่รู้ว่าโดนหรือเปล่า เพราะไม่มีระบุไว้ แต่อยู่ในกลุ่มหมดเลย

เพิ่งรู้วันนี้หมือนกัน เลยไม่รู้ว่า มาถามตอนไหน

ผู้แสดงความคิดเห็น รัตนา วันที่ตอบ 2014-08-19 16:32:39 IP : 14.207.104.7


ความคิดเห็นที่ 8 (146970)
avatar
A Cash

 ผมว่ายกเลิกเถอะโครงการนี้ ประชาชนเดือดร้อน เพราะถ้าไม่งั้นผมจะรวบรวมกำลังคนมาขัดขวาง ไม่เชื่อคอยดู!!

ผู้แสดงความคิดเห็น A Cash วันที่ตอบ 2014-08-20 23:05:50 IP : 171.7.3.68


ความคิดเห็นที่ 9 (146972)
avatar
แซม

 ผมสนับสนุนครับ. ถนนตัดผ่านปลดล็อกที่ตาบอดราคาที่ดินก็แพงขึ้น

 

ผู้แสดงความคิดเห็น แซม วันที่ตอบ 2014-08-21 17:59:01 IP : 27.55.137.125


ความคิดเห็นที่ 10 (146976)
avatar
คนจนตาดำแถวลาดหลุมแก้ว

เป็นคนแถวลาดหลุมแก้ว  เคยคิดจะถามความพึ่งพอใจมั้ยคะมีแต่ประชาชนหาเช้ากินค่ำทั้งนั้นถ้าโดนเวรคืนจะไปอยู่กันที่ไหนคะขอให้ยุติความคิดนี้เทอด

สงสารพวกเราบางโรงงานระแวกนั่นก็ต้องโดนปิดแล้วพวกเราจะไปทำอะไรกินขอให้นึกถึงใจคนจนบางหยุดและระงับโครงการนี้นะคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น คนจนตาดำแถวลาดหลุมแก้ว วันที่ตอบ 2014-08-23 21:09:36 IP : 101.108.232.111


ความคิดเห็นที่ 11 (146977)
avatar
คนลาดหลุมแก้ว

เคยคิดจะถามความพึ่งพอใจมั้ยคะมีแต่ประชาชนหาเช้ากินค่ำทั้งนั้นถ้าโดนเวรคืนจะไปอยู่กันที่ไหนคะขอให้ยุติความคิดนี้เทอดสงสารพวกเราบางโรงงานระแวกนั่นก็ต้องโดนปิดแล้วพวกเราจะไปทำอะไรกินขอให้นึกถึงใจคนจนบางหยุดและระงับโครงการนี้นะคะ และพวกเราจะไปอยู่ไหนกันคะเคยคิดมั้ยคะเครียดมากเลยบอกตรงๆ

ผู้แสดงความคิดเห็น คนลาดหลุมแก้ว วันที่ตอบ 2014-08-23 21:17:47 IP : 101.108.232.111


ความคิดเห็นที่ 12 (146978)
avatar
ประชาชนในม.บ้านภัทรารมณ์2

 ขอให้หยุดโครงการนี้เถาะคะพวกเราจะไปอยู่ไหนคิดบางมั้ยเราอยู่กันมานานแล้วการคมนาคมก็สะดวกไม่ต้องการโครงการนี้เลยคะเก็บงบประมาณไว้ทำอย่างอื่น

เถาะคะหยุดเถอะนะสงสารพวกเราบาง

ผู้แสดงความคิดเห็น ประชาชนในม.บ้านภัทรารมณ์2 วันที่ตอบ 2014-08-23 21:25:59 IP : 101.108.232.111


ความคิดเห็นที่ 13 (146980)
avatar
คนลาดหลุมแก้ว
ไม่มีใครเค้าสนับสนุหรอกครับ หยุดเอาความเดือดร้อนมาประชาชนเถอะครับไม่เห็นมีประโยชเลยตอนนี้เส้น346การจราจรก็คล่องตัวดีผมใช้ทุกวันจะม่แออัดก็ตรงรังสิตนี้แหละ หยุดครับไม่เห็นด้วย
ผู้แสดงความคิดเห็น คนลาดหลุมแก้ว วันที่ตอบ 2014-08-24 14:35:36 IP : 65.49.14.84


ความคิดเห็นที่ 14 (146984)
avatar
คนพื้นที่เสี่ยง

 คุณกำลังทำลายความสุขของคนในชุมชน กว่าเราจะตัดสินใจซื้อบ้านเราใช้เวลานานมากและกว่าจะผ่อนหมดแล้ว

เราจะไปหาบ้านที่ถูกใจใกล้ที่ทำงานได้ที่ไหน  ถ้าเป็นไปได้ให้ลดปริมาณรถและเพิ่มพื้นที่สีเขียวดีกว่าไหม มีความสุข

กลับครอบครัวอยู่ดีๆ.  ก็เอารถเยอะๆ มลภาวะเป็นพิษมาให้. เอาความวุ่นวายมาให้ เราเป็นคนหนึ่งที่โดนผลกระทบ

และไม่เห็นด้วยพร้อมสู้เต็มที่ค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น คนพื้นที่เสี่ยง วันที่ตอบ 2014-08-29 12:00:41 IP : 1.10.218.152


ความคิดเห็นที่ 15 (146998)
avatar
kaekhai

เราอยู่ภัทรารมย์3 ลาดหลุดแก้วเพิ่งรู้ข่าว เห็นอ่าน โครงการแล้วสวยหรูแต่ประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมเลยมารู้อีกทีก็คงมีประกาศติด..

 

ผู้แสดงความคิดเห็น kaekhai วันที่ตอบ 2014-09-07 01:07:42 IP : 27.130.194.235


ความคิดเห็นที่ 16 (147010)
avatar
Nattpon

 ผมอยากรู้รายละเอียดครับ หลังไหนบ้างหมู่บ้านไหนบ้าง อย่ากทราบรายละเอียดที่ชัดเจนกว่านี้ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น Nattpon วันที่ตอบ 2014-09-15 23:51:12 IP : 171.96.244.212


ความคิดเห็นที่ 17 (147022)
avatar
นรงค์

 ผมอยู่หมู่บ้านทรัพย์กานดา ฝั่งตัวเมือง ได้ข่าวว่ามีโอกาสโดน

อยู่มากว่า 20 ปี เหลืออายุงานอีก 10 ปีก็จะเกษียณ

ไม่มีโอกาสจะกู้ซื้อบ้านใหม่ หรือหาซื้อที่ดินปลูกบ้านใหม่เพราะค่าเวนคืนไม่พอ

หลังเกษียณจะไม่มีเงินเก็บไว้ใช้รักษาสุขภาพและยามเจ็บป่วย

ยอมรับว่ากังวลมาก

ผู้แสดงความคิดเห็น นรงค์ (narong7529-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-09-26 11:31:37 IP : 27.55.23.100


ความคิดเห็นที่ 18 (147032)
avatar
คนในพืันที่

ไม่เห็นมีประกาศให้ประชานในเขตที่จะก่อสร้างสพานทราบเลย

ผู้แสดงความคิดเห็น คนในพืันที่ วันที่ตอบ 2014-10-02 19:13:52 IP : 27.130.16.220


ความคิดเห็นที่ 19 (147144)
avatar
ชาวนา ถนนเทศบาล คลองพระอุดม

สนับสนุนครับ  ลองเดินไปถามชาวนาตัวเป็นๆ  ตาดำๆ  ดีกว่าครับ  

 

 จากคนในพื้นที่  แล้วผู้ได้รับผลกระทบจากการเวณคืนที่ดินท้องนาโดยตรง

 

ซึ่งคนส่วนใหญ่ที่เป็นชาวนา  ที่ตาบอด  ไม่สามารถทำอะไรได้ 

 

กำลังรอความเจริญ  พร้อมกับการคาดหวังว่าราคาที่ดินบริเวณนั้นจะเพิ่มขึ้น  (ผมก็รอครับ)

 

http://www.pathum3-bridge.com/index.php   รายละเอียดข้อมูลโครงการดูที่นี่

 

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ชาวนา ถนนเทศบาล คลองพระอุดม (samzenigame-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-11-18 22:19:42 IP : 171.96.179.142


ความคิดเห็นที่ 20 (147145)
avatar
ชุมชนคลองพระอุดม

 

หมู่บ้าน  ม.บ้านภัทรารมณ์2  และอีกหลายหมู่บ้าน  


เขาก็ชี้แจ้งแล้วนะครับ  ว่าไม่มีผลกระทบเวณคืนหมู่บ้าน

 

ที่ดิน  ที่ถูกเวณคืนส่วนใหญ่เป็นที่นา ตาบอด


รบกวนเช็คข่าวบ้างก็ได้ครับ  อย่าเพิ่งอ่านข่าวแล้วตื่นตูม  ตีโพยตีพายไปโพสซ้ำกันทำไมหลายๆรอบ   เลขIPมันก็บอกอยู่ว่าคนเดิม


ประกาศชี้ แจง จาก กลมทางหลวง

v

v

v

http://www.pathum3-bridge.com/pdf/4.pdf

ผู้แสดงความคิดเห็น ชุมชนคลองพระอุดม วันที่ตอบ 2014-11-18 22:29:04 IP : 171.96.179.142


ความคิดเห็นที่ 21 (147487)
avatar
ชุมชนทรัพยกานดา

หมู่บ้านทรัพยกานดา ก็มีข่าวว่าจะผ่านเหมือนกัน ขนาดเป็นหมู่บ้าน จัดสรร นะเนี้ยแต่ถ้าได้ไม่คุ้มที่จะไปเริ่มใหม่ก็คงไม่ไปหลอกนะค่ะ ไหนจะต้องคืนธนาคาร และไปหาที่อยู่ใหม่  เพราะอายุงานเราก็เหลือน้อยไปกู้ธนาคารคงไม่ให้กู้แล้ว และ จะไปหาบ้านที่ใหนที่ได้มีพื้นที่กว้างขวาง  ราคาเหมือนถูกเมื่อ  10 กว่าปีที่แล้ว ไม่มีแล้ว มีแต่เป็น 2 ล้าน 3 ล้านอัฟวัสดุการสร้างก็ไม่คงทนเหมือนแต่ก่อน ราคาก็แพงจะเอาอะไรไปผ่อนได้  ครอบครัวคงเดือดร้อนเด็ก ๆ  จะต้องย้ายที่อยู่ย้ายโรงเรียน หาที่เรียนใหม่ การดำรงชีวิตก็เปลี่ยนไปแค่ทราบข่าวก็กังวลใจ ลังเลใจ แล้วจะไปอยู่ไหนจะได้ทีอยู่ที่สะดวกใกล้เมืองการสัญจรสะดวกและรวดเร็วเพราะห่างจากตัวเมืองไม่มาก สามารถเดินขึ้นรถได้เลยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม  ขอให้ทบทวนผลกระทบด้วยนะค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ชุมชนทรัพยกานดา วันที่ตอบ 2015-05-19 09:47:32 IP : 203.144.225.8


ความคิดเห็นที่ 22 (147575)
avatar
คนหน้าตาดี

 มีโคร่งการปทุมสามก็ดีนะคับ ตรงนั้นลงตรงที่ดินผมพอดีเลย นามสกุลทองคำคับ รีบๆทำนะคับ 

ผู้แสดงความคิดเห็น คนหน้าตาดี วันที่ตอบ 2015-07-14 21:04:36 IP : 171.96.172.238


ความคิดเห็นที่ 23 (147587)
avatar
BEE

 ไล่ไปเลยคับพวกนี ผมเจ้าของที่ตรงแถวนั้นพอดี ที่ดินตรงนั้นได้เจริญๆคับ จัดไปเลยคับ

ผู้แสดงความคิดเห็น BEE วันที่ตอบ 2015-07-23 02:38:31 IP : 171.96.170.251


ความคิดเห็นที่ 24 (177466)
avatar
ทองดี

 คัดค้านครับ สร้างอะไรต้องเวนคืน แล้วจะไปอยู่ไหน ลำบากมากครับ วอนเห็นใจประชาชรตาดำๆด้วยครับ 

ผู้แสดงความคิดเห็น ทองดี วันที่ตอบ 2019-09-02 10:59:00 IP : 58.8.169.247


ความคิดเห็นที่ 25 (177610)
avatar
อำพร ทองภักดี

 ไม่รู้ว่าตอนนี้โครงการที่จะก่อสร้างสะพานปทุม 3  ไปกันถึงไหนแล้วครับ ครั้งแรกสำรวจว่าจะอ้อมหมูบ้านทรัพย์กานดา แต่ครั้งหลังนี้ผ่ากลางหมู่บ้านเลย ผมเครียดมากครับ เพราะบ้านที่อยู่มา  20 กว่าปีจะโดนเวนคืนด้วยเศร้าจริงๆครับ /

ผู้แสดงความคิดเห็น อำพร ทองภักดี วันที่ตอบ 2019-11-08 21:26:24 IP : 125.25.29.103


ความคิดเห็นที่ 26 (177920)
avatar
กุ้ง (ม.สมประสงค์)

การประชาสัมพันธ์ การก่อสร้างสะพานปทุมธานี 3 และการลงพื้นที่ของทางโครงการมีน้อยมากครับ ครั้งแรกแจ้ง่วาการก่อสร้างจะไม่กระทบต่อหมู่บ้านสมประสงค์โดยตรง เป็นบางส่วนเท่านั้นแต่เ่ท่าที่ทราบน่าจะกระทบมากพอสมควร อยากให้ทางโครงการเข้ามาชี้แจ้งหรือประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบมากกว่านี้ครับ 

ผู้แสดงความคิดเห็น กุ้ง (ม.สมประสงค์) วันที่ตอบ 2020-04-05 13:52:15 IP : 49.49.244.87ก่อนหน้า1ถัดไป


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Pathumthani © Rangsitcity 2020


จัดทำโดย รังสิตซิตี้ดอทคอม  ที่ตั้ง ม.3 ถ.ปทุม-รังสิต ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
เลขที่ทะเบียนพาณิชย์ 3100503762583