คุณภาพชีวิตประชากรเด็กปทุมธานี

 

จังหวัดปทุมธานี เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่การขยายตัวทางเศรษฐกิจด้านเหนือของกรุงเทพมหานคร ที่มีการเชื่อมโยงกันระหว่างสังคมชนบทและสังคมเมือง โดยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองปทุมธานี อำเภอลาดหลุมแก้ว อำเภอสามโคก อำเภอคลองหลวง อำเภอลำลูกกา อำเภอหนองเสือ และอำเภอธัญบุรี อีกทั้งยังเป็นเมืองเกษตรกรรมที่สำคัญของประเทศ เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีการเพาะปลูก ไม่ว่าจะเป็นข้าว ไม้ผล-ไม้ยืนต้น อาทิ มะม่วง กล้วยหอม รวมไปถึงเชิงการค้าและพืชอนาคตไกลอย่างพืชน้ำมัน เป็นพืชเศรษฐกิจหลัก

มนุษย์ ย่อมต้องการแสวงหาคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกรูปแบบ เป็นคุณภาพที่ทำให้สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ด้วยความราบรื่น มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอยู่ที่ดี มีความปลอดภัย ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และทรัพย์สิน จากสังคมที่ตนเองอาศัยอยู่ 

โดยเฉพาะอนาคตของชาติอย่าง ‘เด็ก’ ที่เปรียบเสมือนบัวแรกแย้มและความหวัง ที่ในสักวันพวกเขาจะเติบโตโผล่พ้นจากน้ำเป็นบัวบาน ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กของสหประชาชาติ ได้ให้คำจำกัดความว่า “เด็ก คือ มนุษย์ทุกคนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี นอกเหนือจากกฎหมายรับรองว่าเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ” ซึ่งหากแบ่งวัยของเด็กตามระยะเวลาการเจริญเติบโต สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ช่วง อาทิ ‘วัยทารก’ วัยที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึง 3 ปี ช่วงถัดมาคือ ‘ก่อนวัยเรียน’ เด็กในระยะนี้จะมีอายุอยู่ในช่วง 3 - 6 ปี เมื่อเข้าสู่ ‘วัยเรียน’ หรือมีอายุระหว่าง 6 - 12 ปี เมื่อเด็กเหล่านี้เติบโตขึ้นก็จะถูกนิยามการเรียกใหม่ว่า ‘วัยรุ่น’ ซึ่งเป็นวัยที่มีอายุระหว่าง 10 - 20 ปี 

อย่างไรก็ตามทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี มีการจัดเก็บรายงานคุณภาพชีวิตของคนจังหวัดปทุมธานีเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2556 เพื่อรวบรวมเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง จะได้ตารางแสดงคุณภาพชีวิตของประชากรเด็กในจังหวัดปทุมธานีดังนี้

ตารางแสดงคุณภาพชีวิตของประชากรเด็กในจังหวัดปทุมธานี

ตารางแสดงคุณภาพชีวิตของประชากรเด็กในจังหวัดปทุมธานี ตรงกับสิทธิขั้นพื้นฐานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ในด้านการมีชีวิตรอด ซึ่งได้กล่าวถึงการเกิด การได้รับวัคซีน การได้รับน้ำนมจากแม่ และการได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน สิทธิในด้านนี้ เด็กๆจะได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้วยการได้รับความรัก ความเอาใจใส่ ได้มีที่อยู่อาศัย มีทักษะ และถูกฟูมฟักดูแลเป็นอย่างดี ทั้งในด้านโภชการและสุขภาพ เมื่อเจ็บป่วยก็ได้รับการรักษาพยาบาลและยารักษาโรค รวมไปถึงสิทธิที่เด็กควรได้รับการพัฒนา จากการได้ศึกษาต่อ การได้รับการศึกษาภาคบังคับ และการได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ ซึ่งสิทธิในข้อนี้ เด็กๆจะได้รับการพัฒนาตนเอง ทั้งในเรื่องของการศึกษาและเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ได้วิ่งเล่น พักผ่อน เรียนรู้วัฒนธรรม มีเสรีภาพทางความคิด รวมไปถึงได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกายและบุคลิกภาพ

อีกประการหนึ่งก็ยังได้ชี้ให้เห็นถึงคุณภาพชีวิตของเด็กปทุมธานีในความเป็นจริง ซึ่งบรรดาทารกในจังหวัดทั้งในชุมชนเมืองและชนบทล้วนมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 2,500 กรัม ซึ่งเด็กทุกคนไม่ว่าจะแรกเกิดไปจนถึงอายุ 12 ปี ต่างได้รับวัคซีนป้องกันโรคครบตามตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน ส่วนคุณภาพชีวิตในเรื่องของการได้รับน้ำนมจากแม่เป็นเวลาติดต่อกันอย่างน้อย 6 เดือนนั้น จากผลสำรวจพบว่า เด็กในเมืองจะได้รับความจำเป็นพื้นฐานในข้อนี้มากกว่า เมื่อเทียบจากสถิติ ในเมืองจะมีแต่อนาคตประชากรที่สมบูรณ์พร้อม ต่างจากในชนบทที่มีเพียง 63.81% จากปริมาณประชากรเด็กที่ได้รับนมแม่ตามระยะเวลาที่กำหนด ทำให้เรามองเห็นภาพความห่างไกลจากคุณภาพของเป้าหมายในความจำเป็นพื้นฐานที่สำนักงานพัฒนาชุมชนฯได้ตั้งไว้สูงถึง 93% 

ถัดมาคือเรื่องของการศึกษา เราจะเห็นได้ว่าประชากรเด็กในจังหวัดปทุมธานีทั้งในเขตเมืองและชนบททุกคนโชคดีที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นต้น เนื่องจากเด็กที่มีอายุระหว่าง 6 - 14 ปีทุกคนต่างได้รับการศึกษาภาคบังคับเป็นเวลา 9 ปี นั่นหมายความว่าภาพรวมของอนาคตประชากรในจังหวัดปทุมธานี จะมีระดับของวุฒิการศึกษาอย่างต่ำที่สุด คือ ‘ชั้นประถมศึกษา’ 

นอกจากนี้ตารางยังได้กล่าวถึงเด็กที่จบการศึกษาจากชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งในสังคมเมืองเด็กทุกคนต่างได้รับโอกาสในการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ต่างจากประชากรเด็กในสังคมชนบทบางส่วนที่ความจำเป็นในชีวิตไม่เปิดโอกาสสำหรับพวกเขา ซึ่งจะเชื่อมโยงในเรื่องของเด็กชนบทอีกกลุ่มหนึ่งที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี แต่ไม่ได้เรียนต่อ ไม่มีงานทำ จึงหันมารับการฝึกอบรมด้านอาชีพ เมื่อทางข้างหน้าของพวกเขาไม่ใช่คำว่าการศึกษาสายหลัก การพัฒนาความสามารถจึงเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้อนาคตเป็นสิ่งที่จับต้องได้

สังคมที่เจริญก้าวหน้าย่อมมาจากการพัฒนาคน อันเป็นกลไกขับเคลื่อนที่จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศ สิ่งสำคัญคือการปลูกฝังรากฐาน ซึ่งต้องเริ่มจากเด็กและเยาวชน ที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

แหล่งข้อมูล หนังสือพิมพ์รังสิตเรื่องน่าสนใจ

ศูนย์บริการภาครัฐครบวรจร จังหวัดปทุมธานี
เนรมิตพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าถวาย "ในหลวง" บริเวณเทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานีสร้างหอบัวเฉลิมพระเกียรติฯ 60 พรรษา
สดุดี โค้ชแต๊ก ชายผู้ทระนง บนถนนสายลูกหนัง
ยักษ์ค้าปลีกกางแผนรบชิง"รังสิต" เซ็นทรัลทุ่ม1.3หมื่นล.จัดทัพใหญ่ปั้น"The M"เขย่า
เกาะติดรถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต ดีเลย์ 2 ปี จะเสร็จในปี 2562 จากเดิมปี 2560
3 บิ๊กแบรนด์ ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ย่านรังสิต
พญาไทเปาโล เปิดเกมรุกปักธงย่านรังสิตเช่าที่ดินงามตระกูลหวั่งหลี ผุด ร.พ.150 เตียงติดฟิวเจอร์
เมืองไทยพร้อมหรือยังสถานบำบัด เด็กติดเน็ต ติดเกมส์ออนไลน์
ไล่ทุบซากตอม่อ "โฮปเวลล์" รับรถไฟฟ้าสายใหม่ "บางซื่อ-รังสิต"
'บ้านร้างเมืองเอก'ทำชาวบ้านระอาเสียงมอเตอร์ไซค์วัยรุ่นลองของ
รวมแบบการ์ดปีใหม่อวยพร 2014
ธุรกิจซีเคียวริตี้เมืองปทุมงานล้นมือ ผู้ประกอบการโอดรปภ.หายากทุ่มเพิ่มค่าจ้าง 500
สถิติอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2556 ทั่วประเทศ
บทสวดมนต์ข้ามปี
โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมรังสิต-ปทุมธานี-บรรจบวงแหวนตะวันตก และสะพานปทุมธานี 3
ความเป็นมาการสร้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย article
แม่พิมพ์ของชาติวัย 71ปี สะสมภาพ "ในหลวง" มากว่า 40 ปี ลาดหลุมแก้ว
พอล วิลเลียม วอล์กเกอร์ article
เป็นทาสกันตลอดชีวิต พ่อแม่เป็นทาสแล้ว ลูกที่เกิดจากพ่อแม่ที่เป็นทาสก็ตกเป็นทาสอีกต่อ ๆ กันเรื่อยไป
วงล้อฟอลเคิร์ก เป็นลิฟต์เรือ ที่ตั้งชื่อตามเมือง Falkirk ในสกอตแลนด์
ออสเตรีย จัดการน้ำท่วมขั้นเทพ แม้จะท่วมสูงสุดในรอบ 10 ปีก็ไม่หวั่นPathumthani © Rangsitcity 2020


จัดทำโดย รังสิตซิตี้ดอทคอม  ที่ตั้ง ม.3 ถ.ปทุม-รังสิต ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
เลขที่ทะเบียนพาณิชย์ 3100503762583