dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
แผ่นที่ ตลาดรังสิต
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดปทุมธานี
bulletThe photo & VDO
วัดชินวราราม article

 วันนี้รังสิตซิตี้จะพาเที่ยวชมไหว้พระที่  "วัดชินวราราม"  ปทุมธานีกันครับ


ประวัติความเป็นมา
     วัดชินวราราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางแขยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
     อยู่ในตำบลบางขะแยง  อาณาเขต อาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกับ คลองควาย ทิศใต้ ติดต่อกับ คลองบ้านมะขาม ทิศตะวันออกติดต่อกับ แม่น้ำเจ้าพระยา ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ถนนสาธารณะ พื้นที่ตั้งวัด เป็นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำเจ้าพระยา ภายในวัดมีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ ดังนี้ อุโบสถ มีกำแพงก่ออิฐถือปูนโอบล้อมรอบบริเวณ ตัดช่องทางประตูสำหรับเข้าอุโบสถ ๔ ช่องกำแพงภายในกำแพงมีสีมาตั้งอยู่บนฐานย่อเหลี่ยมก่ออิฐถือปูนครบทั้ง ๘ ทิศ ตัวพระอุโบสถ ยกพื้นสูง ๒ ศอก มีหน้าบันมุขเด็จสลักลายเครือดอกปทุม และมีอักษรรามัญตรงกับอักษรไทยคือ ตัว “ป” ตรงกับนามย่อของหม่อมมารดามุข มีเสาย่อเหลี่ยม ๔ ด้าน ปั้นบัวรับทุกปลายเสา ซุ้มประตูหน้าต่างปั้นลายปูนฝีมือจีนปนไทย บานประตูหน้าต่างแกะลวดลายเป็นตรากลม ๕ ดวง ดวงบนเป็นรูปแพะหมายถึง นามปีประสูติ ตราที่ ๒ เป็นรูป “ช.ส.” หมายถึงนามย่อ ตราที่ ๓ รูปพญานาคหมายถึงพระนามเดิม ตราที่ ๔ รูปอักษรไขว้ “ปุ่น” หมายถึงนามหม่อมมารดา ตราที่ ๕ รูปโค หมายถึงนามปีเดิมของหม่อมมารดา ภาพจิตกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ แบ่งเป็น ๒ ตอน ตอนบนด้านเหนือและใต้เป็นรูปเทวดานพเคราะห์ทรงพาหนะสัตว์ต่างๆ ด้านตะวันออกรูปปางมารวิชัย ด้านตะวันตกเป็นรูปเทพชุมนุม ตอนแสดงธรรมโปรดพุทธมารดาในดาวดึงส์ ตอนล่างแบ่งเป็น ๑๒ ห้องด้านตะวันตกหลังพระประธานเป็นภาพของวัดตลอดสิ่งที่ปลูกสร้าง
     ในสมัย พ.ศ. ๒๔๕๖ และเฉพาะรูปพระอุโบสถ ส่วนอีก ๑๐ ห้องที่ผนังระหว่างหน้าต่างและผนังด้านตะวันออกเป็นภาพเรื่องทศชาติ แสดงบารมี ๑๐ ประการ ที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญในชาติก่อนตรัสรู้ มีโคลงสี่สุภาพแสดงท้องเรื่องจารึกในหินชนวนดำกำกับไว้ใต้ภาพทุกห้อง โปรดให้พระสุวรรณรักศมี แต่แล้วทรงตรวจแก้ ต่อมาได้ทรงแก้อีกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๐พระวิหาร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๖ ขนาดกว้าง ๓ วาเศษ ยาว ๔ วาเศษ มีมุขยื่นทางด้านตะวันออกมีประตูด้านตะวันออกและตะวันตก ด้านละ ๑ ประตู หน้าต่างด้านละ๑ บาน มณฑป เป็นที่บรรจุอัฐิอังคารของหม่อมปุ่น ชมพูนุช (หม่อมมารดา) สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๒ พระตำหนักชินวร เป็นตึก ๒ ชั้น มีมุขยื่นไปทั้ง ๔ ด้าน หลังคาแบบไทยมีหัวนาคเป็นช่อฟ้า หน้าจั่วปั้นลายมีรูป “ชส” ไขว้ ชั้นบนเป็นที่ประทับแรม ชั้นล่างใช้เป็นที่เรียนธรรมวินัยและบาลีของพระภิกษุสามเณร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๔ ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๑ กุฎีสงฆ์ ส่วนมากเป็นอาคารไม้ หอสวดมนต์ หอฉัน ศาลาการเปรียญ วัดชินวราราม ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๓๕๘ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๕๖ ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวงเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๑ วัดชินวราราม เดิมชื่อว่า “วัดมะขามใต้” เป็นวัดที่สร้างในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๑ ที่ตั้งวัดอยู่ใกล้กับวัดร้าง ๒ วัด คือ วัดในและวัดคลองควาย วัดมะขามใต้เป็นวัดรามัญนิกาย ในสมัยหม่อมเจ้าขจรศุภสวัสดิ์ครั้งยังเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมกับพระรามัญ มุนี (สุด) ผู้เป็นเจ้าคณะเมืองได้มอบวัดร้างทั้ง ๒ วัดนั้น ให้มารวมเข้ากับวัดมะขามใต้ วัดทั้งสามจึงรวมเรียกชื่อว่า “วัดมะขามใต้”ตั้งแต่นั้นมาวัดชินวราราม เป็นวัดที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรวิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ได้ทรงปฏิสังขรณ์ กล่าวคือ เมื่อคราวเสด็จตรวจการคณะสงฆ์มณฑลกรุงเทพมหานคร เป็นครั้งแรกขณะทรงดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะใหญ่หนกลาง ทอดพระเนตรเห็นศาลาการเปรียญ วัดเทียนถวายซ่อมทาสีใหม่ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (นาค) วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร เมื่อยังมีสมณศักดิ์ ที่พระศรีสมโพธิ์มาซ่อมประดิษฐานศพโยมของท่าน จึงเป็นเหตุสกิต พระหฤทัยให้ทรงดำริว่า ถ้าคราวกพระองค์ท่านต้องทำศพหม่อมมารดา ควรทำอย่างนี้ เป็นประโยชน์มากดีกว่าทำเมรุ แต่ทรงดำริถึงถาวรวัตถุในประเภทอื่นว่าควรทำอุโบสถดีกว่าศาลา แต่นั้นมาก็ทรงแสวงหาอุโบสถที่ทรงจะปฏิสังขรณ์ เรื่อยมา 
     ครั้นเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๕ พระองค์ได้เสด็จไปตรวจในอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เสด็จถึงวัดชินวราราม หรือวัดมะขามใต้ ทรงเห็นทำเลวัดดีมีกุฎีหมู่หนึ่งพอเป็นที่พำนักอยู่อาศัยของพระภิกษุ สามเณรได้ และมีอุโบสถซึ่งเริ่มก่อผนังไว้แล้ว ซึ่งไม่มีใครที่จะปฏิสังขรณ์ต่อให้สำเร็จ ก็สมพระหฤทัยที่ทรงตั้งพระปณิธานไว้ จึงทรงรับที่จะปฏิสังขรณ์อุโบสถต่อไป ครั้งได้โปรดให้ปฏิสังขรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้จัดทำการฉลองเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๕๖ นับแต่นั้นมาก็ได้ทรงปฏิสังขรณ์และก่อสร้างเสนาเสนาะต่าง ๆ ต่อมาตามลำดับ พ.ศ. ๒๔๗๖ ยังมีวัดอีกวัดหนึ่ง ตั้งอยู่เขตติดต่อกับวัดใน ซึ่งรวมกับวัดมะขามใต้แล้วชื่อว่า วัดเจตวงศ์ วัดนี้มีอุโบสถและพัทธสีมาแต่ทรุดโทรมมาก มีพระจำพรรษาบ้างไม่มีบ้าง พระปทุมวรนายก (สอน) วัดเทียนถวาย เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เมื่อครั้งยังดำรงศักดิ์ที่พระครูสีลานุโลมคุณ พร้อมด้วยความเห็นชอบของพระพิมลธรรม(เฮง) วัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ เจ้าคณะมณฑลอยุธยา จึงสั่งให้รวมเข้ากับวัดชินวราราม เพิ่มอีกวัดหนึ่ง ดังนั้นวัดชินวรารามจึงมีเนื้อที่ตั้งวัดประกอบด้วยวัด ๔ วัดรวมกันวัดมะขามใต้ ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าให้ยกฐานะเป็นพระอารามหลวง พร้อมกับให้เปลี่ยนนามวัดเป็น “วัดชินวราราม” 
     วัดชินวราราม มีระเบียบขนบธรรมเนียมปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับพระธรรมวินัย ซึ่งถือเป็นกิจวัตรีการบำเพ็ญกุศลฟังธรรมและการกระทำพิธีทางศาสนาทุกวันสำคัญ  ทางพระพุทธศาสนา เป็นประเพณีสืบต่อกันมามิได้ขาด 
 

 
     วัดชินวราราม  เหมาะในการมาทำบุญไหว้พระ  และพักผ่อนเป็นอย่างมาก   วัดนี้ได้ตั้งประดิษฐ์องค์พระและองค์เทพต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้ขอพรกันอยู่หลายพระองค์   และวัดที่ติดกับริมแม่น้ำเจ้าพระยาจึงเหมาะแก่การมานั่งพักผ่อนพร้อมกับชมวิวริมน้ำที่ติดกับสะพานปทุมธานี 2  ได้บรรยากาศ  และทำให้รู้สึกสบายใจ   และมีศาลาริมน้ำอันเก่าแก่อายุหลายสิบปีสร้างอยู่ที่นี่ที่สวยมากครับ  ส่วนใครที่อยากให้อาหารปลาที่นี้ก็มีแพริมน้ำและอาหารปลาสำหรับผู้ใจบุญทุกท่าน
 พาเที่ยวรอบบ้าน

งาน Teen Pointer Halloween Cover Dance Contest
พาเที่ยวงาน Sweet Mania ครั้งที่ 9
งานประกวดรถโบราณ ครั้งที่ 39
งานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 27
งาน เจ้าพระยา - ป่าสัก แฟร์ ครั้งที่ 9
HAIFEX World of Food Asia 2015
งานกาชาดจังหวัดและของดีเมืองปทุมธานี 2558
เที่ยวงานวัฒนธรรมประเพณี เนื่องในวาระครบรอบ 200 ปี
งานบุญวัดบุญชื่นชู
สานต่องานพ่อสร้างเทิดไท้องค์คีตราชัน
เทศกาลต้นคริสมาส 2015
งานรำลึก 118 ปี ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์
Tooneymuseum
วัดสิงห์ สามโคก
Green Garden Tiny Tree Exhibition
ตลาดน้ำทุ่งบัวชมวังน้อย
พาเที่ยวงานประมงน้อมเกล้าครั้งที่ 26
งานประกวดรถโบราณ ครั้งที่ 38
งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยครั้งที่ 34
งานของดีจังหวัดปทุมธานี
เที่ยวงานกาชาดจังหวัดปทุมธานี57
พาเที่ยวงาน OTOP ไทยก้าวไกลสู่อาเซียน
งาน International Coffee & Tea Showcase 2014
วัดรังสิต
วัดเสด็จ
พิพิธภัณฑ์หินแปลกแห่งประเทศไทย
ตลาดน้ำเมืองรังสิต
งานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2556
งาน “Gift Festival 2014”
วัดสำแล
The Celebrating Moments 2014
พาชมงานสานต่องานพ่อสร้าง
พาเที่ยวงาน Motor Expo 2013 article
ศาลหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี
งานสืบสานประเพณีลอยกระทงที่วัดโบสถ์ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
Shop & Smile by MOL เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิฯ
งานเกษตรแฟร์ เพื่อมูลนิธิจุฬาภรณ์ 2556 article
เที่ยวงาน บ้านและสวนแฟร์ 2013
งานของแต่งบ้าน Home&Living
พาช็อปและชมยีนส์ที่งาน I GO JEANS CLUB CULTURE article
พาเที่ยวงานของเด็กที่งาน KID'S FESTIVAL
วัดเทพสรธรรมาราม
วัดนาวง
พาเที่ยวงาน Sweet Mania มหกรรมขนมหวานนานาชาติ article
พาเที่ยวงาน Green Garden
พาเที่ยวชมงาน "ศิลป์แผ่นดิน ถิ่นแม่หลวง"
พาเที่ยวงาน Shop & Smile by MOL
พาเที่ยวชมงานประมงน้อมเกล้าฯครั้งที่ 25
พาเที่ยวงานสัตว์เลี้ยงสุนัข Thailand International Dog Show 2013
พาเที่ยวงานประกวดรถโบราณครั้งที่ 37 ปี 56
พาเที่ยวงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์
พาเที่ยวงาน Green Garden ดูของเพื่อบ้าน
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
งานกาชาดจังหวัดปทุมธานี 2556 ที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ คลอง 5
Songkran Fun Fever สงกรานต์งานวัด
ไปเที่ยวไปดูงาน Idea Market
วัดโบสถ์สามโคกหลวงพ่อโต
พาเที่ยวงานกาแฟและชา2013ที่ฟิวเจอร์พาร์ค article
พาเยี่ยมชมเรือนแพขาวริมน้ำเมืองปทุมธานี
พาเที่ยวงาน111 ปี เมืองธัญญบูรี
พิพิธภัณฑ์โชคชัย
พาไปเที่ยวงาน Pet's Got Talent 2013
วัดโพสพผลเจริญ ลำลูกกา
มาชมการแสดงกายกรรมจาก 2 มณฑล กวางเจา & ฉางซา ชุด The Battle of Swing
พาเที่ยวงานในเดือนแห่งความรักหาของพิเศษให้.....
พาเที่ยวตลาดริมน้ำวัดมะขามหรือวัดศาลเจ้า ปี 2013
พาเที่ยวงาน Alive Park Hall ของหนู article
เที่ยวงานมหกรรมสินค้าแดนใต้ ชิมชาชักต้นตำรับ article
วัดมูลจินดาราม ริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์
วัดหงษ์ปทุมาวาส (วังมัจฉาริมเจ้าพระยา) articleแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล
รหัสป้องกันสแปม *CAPTCHA Image

Pathumthani © Rangsitcity 2015

อีเมล                 ค้นหาเว็บไซต์     สาระบันเทิง        การคมนาคม       ข้อมูล ข้อมูล
Hotmail Google Sanook ขสมก ข่าว ราคาน้ำมัน
Facebook Bing  MThai บขส. พจนานุกรม ราคาทองคำ
Hi5 Youtube  Kapook การรถไฟ สลากกินแบ่งรัฐบาล ดูหนัง
  สารบัญเว็บไทย  Pantip การบินไทย ตลาดหุ้น มือถือ
    Teenee แอร์เอเชีย การท่องเที่ยว กล้อง
 
จัดทำโดย รังสิตซิตี้ดอทคอม  ที่ตั้ง ม.3 ถ.ปทุม-รังสิต ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
อีเมล :
wedmaster@rangsitcity.com
เลขที่ทะเบียนพาณิชย์ 3100503762583