วัดและมูลนิธิ

หมวดย่อย   วัด  /  มูลนิธิ

1 วัดกลาง 02-593-1769 51 วัดบางหลวง 02-581-6948
2 วัดกลางคลองสาม 02-524-0251 52 วัดบ้านพร้าวนอก 02-598-0157
3 วัดกลางคลองสี่ 02-533-2953 53 วัดบ้านพร้าวใน 02-975-1192
4 วัดกล้าชอุ่ม 02-902-3123 54 วัดบึงบอน 02-905-5199
5 วัดเกตุประภา 02-577-2249 55 วัดบุญบางสิงห์ 02-975-0523
6 วัดเกริน 02-501-1552 56 วัดเบญจมบพิตนดุสิตวนาราม 02-904-6179
7 วัดเกาะเกรียง 02-976-5560 57 วัดโบสถ์ 02-593-1743
8 วัดเกิดการอุดม 02-901-0092 58 วัดโบสถ์วรธรรมกิจ 02-581-6679
9 วัดไก่เตี้ย 02-581-5945 59 วัดปทุมทอง 02-979-8609
10 วัดขุมแก้ว 02-546-1642 60 วัดประชุมราษฎร์ 02-569-1400
11 วัดเขียนเขต 02-533-1121 61 วัดประยูรธรรมาราม 02-536-6933
12 วัดคลองเก้า 02-905-9599 62 วัดปัญจทายิกาวาส 02-994-5307
13 วัดคลองชัน 02-533-2019 63 วัดปัญญานันทาราม 02-904-6065
14 วัดจันทารามวรวิหาร 02-979-4254 64 วัดป่าจิตตภาวนา 02-532-1548
15 วัดเจดีย์ทอง 02-593-1528 65 วัดเปรมประชา 02-958-8076
16 วัดเจดีย์หอย 02-599-3963 66 วัดผลหาร 02-904-6087
17 วัดแจ้ง 02-581-6383 67 วัดไผ่ล้อม 02-979-8677
18 วัดฉาง 02-581-6592 68 วัดพระธรรมกาย 02-831-1000
19 วัดชัยสิทธาวาส 02-978-1380 69 วัดพระวิสุทธิวงศ์ 02-563-1013
20 วัดชินวรารามวรวิหาร 02-581-2242 70 วัดพืชอุดม 02-563-1130
21 วัดดอกไม้ 02-593-1077 71 วัดโพธิ์เลื่อน 02-598-0201
22 วัดดอนใหญ่ 02-905-4881 72 วัดโพสพผลเจริญ 02-532-4151
23 วัดดาวเรือง 02-975-0139 73 วัดมะขาม 02-581-5127
24 วัดตลาดเหนือ 02-598-2355 74 วัดมูลจินดา 02-904-7310
25 วัดถั่วทอง 02-979-8979 75 วัดมูลจินดาราม 02-577-1590
26 วัดทศพิศาราม 02-995-2048 76 วัดมูลเหล็ก 02-904-6454
27 วัดท้ายเกาะใหญ่ 02-593-1963 77 วัดรังสิต 02-536-4383
28 วัดเทียนถวาย 02-501-2295 78 วัดลาดสนุ่น 02-533-7426
29 วัดธรรมสุขใจ 02-536-5346 79 วัดลาดหลุมแก้ว 02-599-1815
30 วัดธัญผล 02-569-1473 80 วัดเวฬุวัน 02-975-0276
31 วัดนังคัญจันตรี 02-569-1796 81 วัดศาลเจ้า 02-598-0481
32 วัดนาบุญ 02-577-1686 82 วัดสระบัว 02-546-1761
33 วัดนาวง 02-565-5022 83 วัดสะแกงาม 02-581-5946
34 วัดน้ำวน 02-581-6942 84 วัดสังลาน 02-501-2117
35 วัดบ่อเงิน 02-599-1859 85 วัดสามโคก 02-978-0562
36 วัดบัวแก้วเกษร 02-599-1685 86 วัดสามัคคียาราม 02-593-1228
37 วัดบัวทอง 02-979-8015 87 วัดสายไหม 02-531-2135
38 วัดบางกะดี 02-501-2585 88 วัดสำแล 02-581-5952
39 วัดบางกุฎีทอง 02-501-2650 89 วัดสุทธาวาส 02-599-1829
40 วัดบางขัน 02-902-8187 90 วัดสุราษฎร์รังสรรค์ 02-593-1614
41 วัดบางคูวัดใน 02-598-2929 91 วัดสุวรรณจินดาราม 02-581-6811
42 วัดบางคูวัดกลาง 02-598-2245 92 วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม 02-569-1899
43 วัดบางเดื่อ 02-581-5916 93 วัดเสร็จ 02-975-1226
44 วัดบางเตยกลาง 02-5931263 94 วัดแสงมณี 02-546-1570
45 วัดบางเตยนอก 02-593-1011 95 วัดแสงสรรค์ 02-533-0228
46 วัดบางเตยใน 02-593-1955 96 วัดแสวงสามัคคีธรรม 02-577-2390
47 วัดบางนา 02-581-5940 97 วัดโสภาราม 02-581-6242
48 วัดบางนางบุญ 02-581-5651 98 วัดหงษ์ปทุมมาวาส 02-581-4847
49 วัดบางพูน 02-567-2608 99 วัดหว่านบุญ 02-904-7777
50 วัดบางโพธิ์ใน 02-581-5347 100 วัดใหม่คลอง7 02-577-2675
51 วัดบางหลวง 02-581-6948 101 วัดอัยยิการาม 02-905-5122Pathumthani © Rangsitcity 2020


จัดทำโดย รังสิตซิตี้ดอทคอม  ที่ตั้ง ม.3 ถ.ปทุม-รังสิต ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
เลขที่ทะเบียนพาณิชย์ 3100503762583